top of page
moduł 06_edited.png
stat.jpeg

Polityka prywatności

 1. Co opisuje niniejsza Polityka?

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka") reguluje przetwarzanie danych osobowych przez StatXplorer sp. z o.o. (dawniej: Nunatak Capital Advisors sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „StatXplorer", „my”) podczas interakcji z nami oraz podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej https://www.statxplorer.com/ („Strona Internetowa”).

 

Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę, a w szczególności:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz

 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

 

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne, czy Polityka dotyczy także przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś osobą odwiedzającą Stronę Internetową lub kontaktującą się z nami, tj. dokonujesz wizyty Strony Internetowej lub kontaktujesz się z nami np. mailowo;

 • jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty, usługi lub współpracujesz z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;

 • jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam jakiekolwiek produkty, usługi lub współpracujący z nami przy realizacji wspólnych przedsięwzięć;

 • jesteś Kandydatem do pracy, tj. uczestniczysz w procesie rekrutacji lub wysyłasz swoje dokumenty aplikacyjne na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 

   2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 

Współadministratorem Twoich danych osobowych jest StatXplorer sp. z o.o. (dawniej: Nunatak Capital Advisors sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 848073, posiadająca numer NIP: 7010988778 oraz REGON 386443296. 

 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów podmioty danych mogą kierować do korespondencyjnie lub na adres e-mail info@statxplorer.com.

 

   3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

 

Jeśli jesteś osobą odwiedzającą Stronę Internetową lub kontaktującą się z nami zbieramy informacje zebrane podczas korzystania ze Strony Internetowej, w trakcie rozmów, podczas wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

 

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, spotkań, wymiany e-maili, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

 

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, spotkań, wymiany e-maili. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy zbiera informacje przekazane w twoim CV bądź innym dokumencie aplikacyjnym w ramach procesu rekrutacji. Mogą to być w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, które przekażesz nam z własnej inicjatywy. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym z art. 221 § 1 i 4 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować wobec Ciebie jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

   4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Jeśli jesteś osobą odwiedzającą Stronę Internetową lub kontaktującą się z nami, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów StatXplorer, tj. dla zapewnienia bezpieczeństwa, prowadzenia Strony Internetowej, dostosowania funkcjonalności Strony Internetowej do potrzeb użytkowników, w celu kontaktu w odpowiedzi na Twoje pytania, prośby, uwagi, dla obsługi Twojego zgłoszenia kierowanego korespondencyjnie, mailowo lub inną drogą, dla celów raportowych, wewnętrznych celów administracyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jeżeli jesteś Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w zakresie rozliczania należności podatkowych i przechowywania dokumentacji finansowej;

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z prowadzeniem działalności, Strony Internetowej, utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

 

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a), a dane szczególnej kategorii, jeżeli z własnej inicjatywy nam je przekazałeś (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZASI jako pracodawcy i odpowiadających im uprawnień osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

   5. Komu udostępniamy Twoje dane?

 

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in. (tzw. „procesorom”);

 3. podmiotom w skład grupy kapitałowej StatXplorer.

 

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby ich przekazanie miało podstawę prawną i obejmowało jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych, w jakim dane są udostępniane.

 

Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w punkcie 4, dane mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

   6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Jeśli jesteś osobą odwiedzającą Stronę Internetową lub kontaktującą się z nami, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów związanych z prowadzeniem Strony Internetowej lub obsługą Twojego zapytania.

 

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Jeżeli jesteś Kandydatem do pracy przechowujemy Twoje dane do zakończenia procesu rekrutacji, a dłużej wyłącznie, jeśli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów.

 

   7. Jakie prawa Ci przysługują?

 

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;

 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;

 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;

 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;

 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;

 6. w przypadkach określonym prawem - np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;

 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych.

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail: info@statxplorer.com

 

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

   8. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie?

 

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą, uniemożliwi nabycie akcji ASI lub uniemożliwi zawarcie umowy, jeżeli jesteś jej stroną.


Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta albo Przedstawicielem Podmiotu i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej tego podmiotu).

Kopia Kopia PNG (53)_edited_edited.png
bottom of page